Dødsfallsforsikring

En dødsfallsforsikring gir en engangserstatning til forsikredes etterlatte, uansett årsak.

 

Dødsfallsforsikringen omfatter samtlige ansatte i et firma eller en klart definert gruppe av ansatte. Erstatningens størrelse er valgfri innenfor gitte rammer og kan variere ut fra både alder og familiesituasjon. Det mest vanlige er at ansatte med forsørgelsesbyrde har en høyere forsikringssum enn enslige.

Hva dekkes?
  • Engangserstatning til etterlatte ved forsikredes død, uansett dødsårsak
  • Hovedforsikring utbetales til etterlatte ved den ansattes død
  • Forsørgertillegg utbetales dersom den ansatte etterlater seg ektefelle, samboer eller registrert partner
  • Forsørgerforsikring utbetales til den ansatte ved ektefelles, samboers eller partners død
  • Barnetillegg utbetales dersom den ansatte etterlater seg barn under 21 år
  • Det er mulig å velge erstatning i både G og i kroner. G-erstatningen indeksreguleres hvert år.
Godt å vite:

G er folketrygdens grunnbeløp som fastsettes av Stortinget. Beløpet justeres hvert år og var per 1.mai 2020 kr 101.351

Vil du vite mer

Vil du vite mer om Dødsfallforsikring?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending